22 marca 2017

Socjologia – II stopień

 

 


Socjologia 

2-letnie studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

Jako student studiów II stopnia na kierunku Socjologia zdobędziesz pogłębioną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań socjologicznych, analizy i interpretacji danych oraz posługiwania się metodologią badań. Zdobędziesz umiejętności i kompetencje pozwalające podjąć pracę w roli eksperta w ośrodkach badań marketingowych, w firmach zajmujących się User Experience, kampaniami medialnymi i reklamowymi oraz jako specjalista w zakresie marketingu, tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych strategii komunikacyjnych, social relation, w instytucjach i firmach zajmujących się doradztwem i consultingiem oraz działach HR, w ośrodkach badania opinii społecznej oraz w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli. Zdobędziesz przygotowanie do pełnienia funkcji eksperta z zakresubadań stosowanych dla jednostek organizacyjnych wszystkich sektorów życia społecznego.


 

Specjalności proponowane na kierunku

UX researcher

UX Researcher to specjalista w zakresie badania rynku, szczególnie ukierunkowany na diagnozowanie i interpretowanie potrzeb użytkowników produktów cyfrowych (i nie tylko). Narzędzia, które wykorzystuje służą przede wszystkim opracowaniu sposobu zbierania obserwacji, rejestracji reakcji badanych i ich wypowiedzi, a także opracowaniu wyników przeprowadzanych badań. Studia na specjalności UX researcher pozwalają łączyć wiedzę socjologiczną z praktyką w zakresie testowania, tworzenia i ewaluacji różnego typu produktów i usług. Rezultaty prowadzonych badań i analiz mogą wspierać procesy decyzyjne w biznesie, a także przy tworzeniu projektów i w zakresie komunikacji z innymi. Absolwenci specjalności to profesjonaliści, którzy potrafią działać tak, aby technologia stała się zrozumiała, użyteczna i przyjazna różnego typu odbiorcom. Specjalista User Experience Researcher to praca przyszłości, która oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w wielu sektorach i dziedzinach życia.

Komunikacja społeczna

Absolwenci tej specjalności: mogą podjąć zatrudnienie w wielu sektorach medialnych z zakresu komunikacji społecznej – rzeczników prasowych, specjalistów od reklamy i public relations, czy pracowników sztabów wyborczych mających odpowiednie wykształcenie w zakresie zagadnień dotyczących wielu aspektów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Absolwenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności do prowadzenia dialogu oraz umiejętności analizy komunikatów wykorzystując media cyfrowe (multimedia, cyfrowy tekst, grafikę i animacje). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne organizowanie i kierowanie instytucjami medialnymi oraz tworzenie strategii komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest osobą, która umie rozmawiać z ludźmi, wie jak dbać o dobrą komunikację, dzięki swojej kreatywności jest aktywna, wydajna, ma poczucie sensowności swojego działania; zna różnorodne techniki psychologiczne i socjologiczne funkcjonowania w grupie, radzenia sobie, przewodzenia lub organizowania pracy w firmie.


Sociology

2-year general academic studies

leading to the professional title of master’s degree

 

As a second-cycle student in the field of Sociology, you will gain in-depth knowledge and practical skills in the field of sociological research, data analysis and interpretation, and the use of research methodology. You will gain skills and competences that will allow you to work as an expert in marketing research centers, in companies dealing with User Experience, media and advertising campaigns, and as a specialist in the field of marketing, creating internal and external communication strategies, social relations, in institutions and companies dealing with consulting and HR departments, in public opinion polling centers and in state administration institutions at various levels. You will be prepared to act as an expert in the field of applied research for organizational units of all sectors of society.


 

Specializations proposed in the field of study

UX researcher

UX Researcher is a specialist in the field of market research, especially focused on diagnosing and interpreting the needs of users of digital products (and not only). The tools that he uses are primarily used to develop a method of collecting observations, registering the respondents’ reactions and their statements, as well as processing the results of the conducted research. UX researcher studies allow you to combine sociological knowledge with practice in the field of testing, creating and evaluating various types of products and services. The results of research and analysis can support decision-making processes in business, as well as in the creation of projects and in the field of communication with others. Graduates of the specialization are professionals who can act in such a way that the technology becomes understandable, useful and friendly to various types of recipients. User Experience Researcher is a job of the future that offers broad prospects for professional development in many sectors and areas of life.

Social communication

Graduates of this specialization: can take up employment in many media sectors in the field of social communication – press spokesmen, advertising and public relations specialists, or employees of election staff with appropriate education in the field of issues related to many aspects of the functioning of modern societies. During their studies, graduates will gain the skills to conduct dialogue and the ability to analyze messages using digital media (multimedia, digital text, graphics and animations). The acquired knowledge and skills will allow for the effective organization and management of media institutions and the creation of communication strategies. A graduate of this specialization is a person who knows how to talk to people, knows how to care for good communication, thanks to his creativity is active, efficient, has a sense of the sense of his actions; knows various psychological and sociological techniques of functioning in a group, managing, leading or organizing work in a company.


 

Socjologia w praktyce – nasze projekty

 


 

Znajdź nas na Facebooku!