22 marca 2017

Socjologia – I stopień

 

 


Socjologia

3-letnie studia stacjonarne I stopnia

prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

 

Studiując na studiach pierwszego stopnia na kierunku Socjologia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań socjologicznych, posługiwania się metodologią badań oraz znajomości teorii socjologicznych. Umiejętności te pozwolą Ci podjąć zatrudnienie w instytucjach i firmach zajmujących się doradztwem i consultingiem oraz działach HR; ośrodkach badań marketingowych oraz jako specjalista w zakresie social relation, profilaktyki i resocjalizacji i pracy z rodziną, w ośrodkach badania opinii społecznej oraz w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli. Zdobędziesz również kompetencje społeczne ułatwiające samodzielne i odpowiedzialne działanie na rynku pracy, organizowanie pracy zespołowej i wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki. Jako absolwent możesz kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, jeśli tylko wymagania wstępne odnośnie nabytych efektów kształcenia zostaną spełnione.


 

Specjalności proponowane na kierunku

Badania społeczne w praktyce

Absolwent tej specjalności:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować i prowadzić badania o charakterze socjologicznym/marketingowym od sformułowania problemów badawczych poprzez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowanie narzędzi badawczych, do wyprowadzania wniosków i przygotowania raportów i wizualizacji danych;
 • posiada umiejętności definiowanai problemów społecznych i decyzyjnych;
 • dobiera adekwatne metody i techniki do przygotowania wszechstronnej diagnozy problemów;
 • posługuje się danymi zastanymi (statystyka publiczna, dane urzędowe) i wywołanymi (ankiety, wywiady, obserwacje, itp.);
 • przygotowuje w oparciu o dane empiryczne różnego rodzaju dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym (strategie rozwoju, programy, diagnozy, analizy);
 • potrafi wykorzystując warsztat badawczy media i dyskurs publiczny zdefiniować problemy i potrzeby społeczności lokalnych a także wskazać możliwe warianty ich rozwiązania;
 • zna rynek badań opinii i marketingowych w Polsce, potrafi zlecać badania podmiotom zewnętrznym i zarządzać tymi projektami.

 

Organizacja społeczności lokalnych

Absolwent tej specjalności:

 • posiada wiedzę na temat dynamiki procesów społecznych w wymiarze makro, mezo i mikro, dzięki czemu potrafi diagnozować, opisywać zjawiska zachodzące w zbiorowościach terytorialnych i społecznościach lokalnych.
 • potrafi zebrać dane, przeprowadzić ich analizę i przygotować diagnozę zjawisk zachodzących w społecznościach, organizacjach i firmach.
 • w oparciu o diagnozę jest w stanie wyjaśnić przyczyny sytuacji kryzysowych, zaprezentować ustalenia i wskazać proponowane rozwiązania.
 • przy współpracy z reprezentantami lokalnych instytucji i organizacji potrafi przygotować dokumenty strategiczne takie jak: strategie rozwoju społeczności lokalnej, gminne programy rewitalizacji, strategie rozwiązywania problemów społecznych itp.
 • posiada orientację w zakresie działania organizacji i instytucji lokalnych i regionalnych.
 • jest przygotowany do koordynowania działań w ramach powiatowych, bądź gminnych centrów usług społecznych.
 • potrafi komunikować się z otoczeniem tak, aby móc przeprowadzić działania na rzecz społeczności.
 • potrafi przygotować materiały promujące działania instytucji, organizacji, firmy w której pracuje.
 • jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia działań o charakterze innowacyjnym z zakresu pożytku publicznego, przedsiębiorczości społecznej i rewitalizacji.

 


 

Socjologia w praktyce – nasze projekty

 

 


Znajdź nas na Facebooku!