22 marca 2017

Psychologia – jednolite studia magisterskie

 

PSYCHOLOGIA

5-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

Absolwent psychologii dysponuje rzetelnym przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność psychologiczną: psychologię kliniczną, edukacyjno-wychowawczą, pracy, organizacji i zarządzania oraz psychoseksuologię.  Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania aktywności w różnych obszarach działań psychologicznych oraz do pracy w różnych placówkach zgodnie z wybraną specjalnością. W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej.

Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego. Jednolite studia magisterskie z psychologii umożliwiają przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełniania oczekiwań różnej kategorii pacjentów/klientów/pracodawców oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej. Studia psychologiczne podnoszą szanse absolwentów na zatrudnienie na stanowiskach pracy, które nie wiążą się wyłącznie i ściśle z funkcją zawodową psychologa, ale wymagają pewnych umiejętności, uzyskanych w wyniku studiów na  kierunku psychologia. Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe takie jak: analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji, które mogą się okazać przydatne w różnych obszarach aktywności o działalności zawodowej. Student rozwija też w trakcie studiów kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, komunikatywność, empatia, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w zespole pożądane obecnie na rynku pracy. Studia na kierunku psychologia wyznaczają kurs dalszego doskonalenia zawodowego i zdobywania kolejnych, poszerzonych kwalifikacji i profesjonalnych uprawnień.

Studia psychologiczne dostarczają szereg ważnych umiejętności praktycznych. Ich specyfika jest uzależniona od wybranej specjalności. Sprzyjają także osobistemu rozwojowi i refleksji, kształtują osobowość, równowagę psychiczną, rozwijają kompetencje życiowe takie jak odporność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie sieci wsparcia, negocjowanie.

 


 

 

Specjalności na kierunku PSYCHOLOGIA


 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Absolwenci specjalności psychologia kliniczna zdobywają szeroką wiedzę na temat dezadaptacyjnego funkcjonowania człowieka  oraz problemów osób cierpiących z powodu zaburzeń będących przedmiotem zainteresowania psychopatologii. Ponadto absolwenci są wyposażeni w wiedzę z zakresu kierunków pomocy psychologicznej, a także profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia. Specjalność ta przygotowuje studentów do uczestnictwa w działaniach pomocowych oraz podejmowania działalności terapeutycznej. Rozwija umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi, a także prowadzenia rozmowy, obserwacji oraz eksperymentowania.

Absolwenci potrafią analizować i interpretować zachowania problemowe zarówno grup, jak i jednostek oraz stosować wiedzę z tego zakresu do tworzenia optymalnych warunków funkcjonowania ludzi. Odznaczają się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją.

Specjalność ta przygotowuje do pracy w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych i pozapsychiatrycznych, np. onkologicznych oraz działalności w sektorze prywatnym między innymi  do prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej. Dodatkowo absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach takich, jak np.: policja, wojskowość, sądownictwo, więziennictwo, praca socjalna, czy oświata.

Podjęcie pracy w placówkach służby zdrowia lub w oświacie wymaga uzyskania dodatkowych, branżowych kwalifikacji.


 

 

PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA I WYCHOWAWCZA

Specjalność psychologia edukacyjna i wychowawcza ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu diagnostyki psychologicznej, psychologii rozwojowej, psychologii uczenia się i nauczania, a także metodyki wychowania. Absolwenci w toku kształcenia zdobywają lub poszerzają wiedzę na temat adolescencji, wybranych teoretycznych modeli zaburzeń i specyficznych problemów związanych z zaburzeniami okresu rozwojowego.  Poza tym  rozwijają umiejętności związane z rozpoznawaniem, klasyfikowaniem oraz rozwiązywaniem sytuacji trudnych i kryzysowych.

Absolwenci tej specjalności posługują się w sposób adekwatny metodami pomocy psychologicznej ukierunkowanej na rozwój jednostki, a także metodami oddziaływania wychowawczego. Doceniają potrzebę zrozumienia świata przeżyć ucznia przejawiającego trudności w uczeniu się oraz świata doznań osób z nim współdziałających – innych uczestników procesu edukacji (kolegów, nauczycieli, rodziców itd.). Wykazują prospołeczną postawę wobec osób o różnych problemach w obszarach wsparcia i pomocy psychologicznej oraz potrafią wykorzystać swoje umiejętności w aktywizowaniu osób marginalizowanych społecznie

Ukończenie tej specjalności przygotowuje do podjęcia pracy psychologa szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, psychologa rodziny, doradcy zawodowego oraz mediatora rodzinnego. Pozwala na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy w placówkach oświatowych.

***

Inkluzja edukacyjna dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami i/lub o zróżnicowanych potrzebach jest aktualnie intensywnie upowszechniana w kontekście założeń Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Proinkluzyjne działania i rozwiązania w przestrzeni systemu edukacji otwierają nowe możliwości zatrudnienia wielu zróżnicowanych specjalnościowo profesjonalistów, którzy współpracując ze sobą będą angażować się w proces ich wspierania czy terapii na terenie ogólnodostępnych szkół. W tym procesie niebagatelną rolę dedykowano psychologom, którzy już nie tylko w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale przede wszystkim w szkołach ogólnodostępnych, włączających czy inkluzyjnych diagnozują i prowadzą terapię dzieci/uczniów dotkniętych różnymi formami zaburzeń, mającymi trudności w realizacji programu nauczania, relacjach społecznych czy integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami itp. itd. Psycholog, we współpracy z nauczycielami i pedagogami, w tym pedagogiem specjalnym czy logopedą uczestniczy także w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem/opinią o potrzebie kształcenia specjalnego bądź innych programów terapeutycznych, monitoruje ich realizację, proponuje nowe formy terapii czy pracy z dzieckiem/uczniem, jeśli dotąd stosowane okazały się nieskuteczne. Ponadto, jeśli to wskazane czy oczekiwane wspiera jego rodzinę. Tak więc upowszechnianie włączania do szkół ogólnodostępnych coraz większej liczby uczniów z niepełnosprawnościami tworzy duże zapotrzebowanie na zatrudnianie psychologów (specjalności – psychologia edukacyjna i wychowawcza), jako specjalistów wspierających ten wysoce dynamiczny proces.


 

 

PSYCHOLOGIA PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Celem kształcenia na specjalności psychologia pracy, organizacji i zarządzania jest umożliwienie studentom zdobycie wiedzy i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze, nawiązującym między innymi do psychologii, ekonomii oraz zarządzania organizacjami.

Absolwenci tej specjalności zapoznają się z podstawowymi pojęciami i koncepcjami wyjaśniającymi zachowania ludzkie oraz funkcjonowanie grup w organizacji. Zdobywają wiedzę na temat wyznaczników aktywności pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie umożliwiającym swobodne funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

Zostają także wyposażeni w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą rozwoju zawodowego oraz kariery zawodowej. Potrafią przeprowadzić, opracować spotkanie rekrutacyjne i selekcyjne potencjalnego pracownika. Ponad to rozwijają zdolności budowania wysokiej jakości relacji interpersonalnych i współpracy w grupie.

Umiejętności, które zdobywają absolwenci w efekcie kształcenia, powinny umożliwić im świadomy odbiór i rozumienie mechanizmów służących usprawnianiu działań w organizacji w tym mających na celu ograniczenie zachowań destrukcyjnych i patologicznych. 

Absolwenci tej specjalności w szczególności przygotowani zostają do pracy w takich obszarach, jak rekrutacja kadr, zarządzanie, badania rynku, psychoedukacja i szkolenia, mediacje, wymiar sprawiedliwości oraz oświata.


 

 

PSYCHOSEKSUOLOGIA 

Absolwenci specjalności psychologia zdrowia seksualnego uzyskują wiedzę na temat seksualności człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywności seksualnej i jej biologicznych, psychicznych, społecznych, prawnych i etycznych uwarunkowań, diagnozy, etiologii i terapii zaburzeń seksualnych.

Studenci w toku kształcenia uzyskują także wiedzę z zakresu psychologii płci, psychologii miłości, małżeństwa i rodziny. Absolwenci uzyskują podstawowe umiejętności niezbędne w realizacji pomocy psychologicznej dla młodzieży, małżeństw i rodzin, poradnictwa oraz psychoterapii realizowanej w zakresie zdrowia seksualnego, a także diagnozy i terapii ofiar przemocy seksualnej.

Absolwenci specjalności potrafią charakteryzować rolę biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań aktywności seksualnej człowieka, analizować i interpretować problemowe i ryzykowne zachowania seksualne. Mają ukształtowany właściwy stosunek do wspierania rozwoju psychoseksualnego człowieka i podejmowania działań diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i edukacyjnych w tym obszarze. Odznaczają się otwartością, wrażliwością, empatią i tolerancją.

Ukończenie tej specjalności przygotowuje do prowadzenia praktyki w obszarze poradnictwa seksualnego, rodzinnego, partnerskiego i młodzieżowego, podjęcia pracy psychologa rodziny, mediatora rodzinnego oraz prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej.


 


Znajdź nas na Facebooku!

 

 

Dowiedz się więcej!

Informatory, materiały i multimedia dla kandydatów