22 marca 2017

Praca socjalna – II stopień

PRACA SOCJALNA – II stopień

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

dodatkowe informacje o kierunku praca socjalna

 Czego się tu nauczysz?

Studia na drugim stopniu pracy socjalnej adresowane są nie tylko do absolwentów studiów pracy socjalnej pierwszego stopnia, ale także absolwentów innych kierunków pokrewnych – humanistycznych i społecznych, którzy zainteresowani są pracą środowiskową. Studia ukierunkowane są na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej. Absolwent kierunku praca socjalna drugiego stopnia uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.  Absolwent dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Kształcenie zorientowane jest na rozwijanie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Podejmując studia na drugim stopniu kierunku praca socjalna, nauczysz się:

  • Współpracy w grupie i tworzenia zespołów złożonych z różnych specjalistów,
  • Budowania wsparcia środowiskowego w otoczeniu ludzi potrzebujących pomocy w zaspakajaniu ich potrzeb materialnych, zdrowotnych, bytowych, psychologicznych i społeczno-kulturowych,
  • Rozpoznawania i trafnego interpretowania potencjalnych zagrożeń społecznych,
  • Rozpoznawania mocnych stron osób i zasobów środowiska,
  • Projektowania i prowadzenia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z wykorzystaniem zasobów środowiska,
  • Planowania, realizowania i ewaluowania projektów socjalnych,
  • Projektowania i prowadzenia badań naukowych w obszarze interwencji społecznych.