22 marca 2017

Praca socjalna – I stopień

PRACA SOCJALNA – I stopień

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata


dodatkowe informacje o kierunku praca socjalna


Czego się tu nauczysz?

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku praca socjalna uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup znajdujących się w trudnych warunkach życiowych m.in.: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

Podejmując studia na kierunku praca socjalna nauczysz się:

  • Współpracy w grupie i tworzenia zespołów złożonych z różnych specjalistów,
  • Słuchania i rozmawiania z ludźmi o ich codziennych troskach i problemach,
  • Budowania wsparcia środowiskowego w otoczeniu ludzi potrzebujących pomocy w zaspakajaniu ich potrzeb materialnych, zdrowotnych, bytowych, psychologicznych i społeczno-kulturowych,
  • Inicjowania zmian w środowisku lokalnym,
  • Rozpoznawania i trafnego interpretowania sytuacji trudnych,
  • Rozpoznawania mocnych stron osób i zasobów środowiska,
  • Projektowania i prowadzenia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.


Absolwent pracy socjalnej przygotowany jest do pracy w instytucjach pomocy społecznej (m.in. w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz innych jednostkach administracji publicznej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.