30 października 2019

Politologia – II stopień

Politologia

studia II stopnia

 

Student uzyskuje rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Dzięki studiom analizuje postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu społecznym. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować decyzje polityczne. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań. Potrafi formułować opinie krytyczne w stosunku do politologicznego dorobku na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność ich prezentacji. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśnić zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między nimi. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia.


 

Specjalności proponowane na kierunku

 

Polityka bezpieczeństwa

Absolwent specjalności zdobywa wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz polityki bezpieczeństwa w systemie politycznym RP, a także współczesnych konfliktów zbrojnych, cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Studia dedykowane są dla osób pracujących lub planujących pracę w Wojsku Polskim, zarówno na wojskowych jak i cywilnych etatach, służbach specjalnych, administracji państwowej i samorządowej, szczególnie w departamentach koncentrujących się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem.

Management w sektorze publicznym

Głównym celem specjalności jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Studia na omawianej specjalności przygotowują do pełnienia roli menedżera publicznego. Dobór tematyki zajęć pozwoli słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty poszczególnych procesów zarządzania jednostkami sektora publicznego. Absolwent studiów będzie dysponować wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do sprawnego zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji publicznych, efektywnego budowania relacji z interesariuszami tych instytucji oraz kształtowania własnej kariery w sektorze publicznym. Studia dedykowane są dla osób pracujących lub planujących pracę w administracji państwowej oraz samorządowej, wykonywanie funkcji publicznych.

 


 

Znajdź nas na Facebooku!

 


 

Akcja  „Zapytaj studenta”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, nie znalazłeś interesujących Cię informacji na naszych stronach weź udział w akcji „Zapytaj studenta” i zadaj pytanie na Facebooku. Zapraszamy!