30 października 2019

Politologia – I stopień

Politologia

studia I stopnia

 

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Dzięki studiom analizuje postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu społecznym.

Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować decyzje polityczne. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.


 

Specjalności proponowane na kierunku

Służby specjalne w świecie współczesnym

Absolwent specjalności służby specjalne w świecie współczesnym nabywa wiedzę w zakresie funkcjonowania służb specjalnych w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku (PRL, III RP, NATO, Układ Warszawski), podstaw kryptologii, analizy wydarzeń międzynarodowych czy historii techniki specjalnej. Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnym światem, działalnością służb specjalnych, funkcjonowaniem administracji państwowej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie stosowania słowa pisanego w służbach specjalnych, analizy wywiadowczej, znajomości polskiej i obcojęzycznej terminologii służb specjalnych oraz logiki praktycznej.
Ukończenie specjalności pozwala podjąć pracę zawodową w służbach specjalnych, wojsku, administracji państwowej i samorządowej i przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia.

 

Polityka bezpieczeństwa i wojskowości

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, szczególnie w tych jej komórkach, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, przygotowuje również wykwalifikowaną kadrę do pracy w ośrodkach analitycznych; organizacjach pozarządowych podejmujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym; wybór specjalności nie jest ograniczony wymaganiami wstępnymi. Oferta studiów jest także skierowana przede wszystkim do pracowników kontraktowych służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, służby więziennictwa. Studia dedykowane są maturzystom chcących pracować w placówkach zajmujących się bezpieczeństwem i polityką obrony oraz elementami polityki zagranicznej. Zagadnienia poruszane w toku studiów koncentrują się na zrozumieniu specyfiki problemów bezpieczeństwa państwa zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Szczególną wagę poświęca się bezpieczeństwu w relacjach międzynarodowych i zdolności reagowania państwa na zagrożenie konwencjonalne jak i konfliktów asymetrycznych.

 

Zarządzanie i administracja samorządowa

Absolwent specjalności nabywa wiedzę o ustroju i podstawach prawa samorządu w Polsce, zarządzaniu funduszami europejskim w administracji samorządowej czy współpracy samorządu z interesariuszami zewnętrznymi, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Oferta studiów skierowana jest do osób planujących przyszłą karierę w administracji samorządowej, zarówno jako etatowy pracownik instytucji samorządowych, jak i osoba sprawująca funkcje publiczne w samorządzie (wójta, burmistrza, starosty, członka zarządu województwa). Zagadnienia poruszane w toku studiów koncentrują się na zrozumieniu specyfiki polityk sektorowych jak zdrowie publiczne, edukacja i nauka, bezpieczeństwo, a także sport i kultura. Proces kształcenia uzupełniony zostanie o wiedzę o relacjach pomiędzy samorządem a mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi. Ukończenie specjalności pozwala podjąć pracę zawodową w administracji, administracji państwowej i samorządowej przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia.

 

 


 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Dowiedz się więcej!

Materiały dla kandydatów