30 października 2019

Politologia – I stopień

Politologia

studia I stopnia

 

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Dzięki studiom analizuje postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu społecznym.

Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować decyzje polityczne. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.


 

Specjalności proponowane na kierunku

 

Polityka bezpieczeństwa i wojskowości

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, szczególnie w tych jej komórkach, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, przygotowuje również wykwalifikowaną kadrę do pracy w ośrodkach analitycznych; organizacjach pozarządowych podejmujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym; wybór specjalności nie jest ograniczony wymaganiami wstępnymi. Oferta studiów jest także skierowana przede wszystkim do pracowników kontraktowych służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, służby więziennictwa. Studia dedykowane są maturzystom chcących pracować w placówkach zajmujących się bezpieczeństwem i polityką obrony oraz elementami polityki zagranicznej. Zagadnienia poruszane w toku studiów koncentrują się na zrozumieniu specyfiki problemów bezpieczeństwa państwa zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Szczególną wagę poświęca się bezpieczeństwu w relacjach międzynarodowych i zdolności reagowania państwa na zagrożenie konwencjonalne jak i konfliktów asymetrycznych.

 

Zarządzanie i administracja samorządowa

Absolwent specjalności nabywa wiedzę o ustroju i podstawach prawa samorządu w Polsce, zarządzaniu funduszami europejskim w administracji samorządowej czy współpracy samorządu z interesariuszami zewnętrznymi, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Oferta studiów skierowana jest do osób planujących przyszłą karierę w administracji samorządowej, zarówno jako etatowy pracownik instytucji samorządowych, jak i osoba sprawująca funkcje publiczne w samorządzie (wójta, burmistrza, starosty, członka zarządu województwa). Zagadnienia poruszane w toku studiów koncentrują się na zrozumieniu specyfiki polityk sektorowych jak zdrowie publiczne, edukacja i nauka, bezpieczeństwo, a także sport i kultura. Proces kształcenia uzupełniony zostanie o wiedzę o relacjach pomiędzy samorządem a mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi. Ukończenie specjalności pozwala podjąć pracę zawodową w administracji, administracji państwowej i samorządowej przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia.

 


 

Znajdź nas na Facebooku!

 


 

Akcja  „Zapytaj studenta”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, nie znalazłeś interesujących Cię informacji na naszych stronach weź udział w akcji „Zapytaj studenta” i zadaj pytanie na Facebooku. Zapraszamy!