26 kwietnia 2017

Z kim współpracujemy

W ramach poszczególnych kierunków oraz specjalności współpracujemy z instytucjami oświaty, kultury, jednostkami pomocy społecznej czy jednostkami samorządu terytorialnego.

 

W ramach kierunku pedagogika i pedagogika specjalna współpracujemy z

 • szkołami woj. lubuskiego;
 • domami dziecka;
 • placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • ośrodkami pomocy społecznej;
 • świetlicami socjoterapeutycznymi;
 • sądami oraz kuratorami sądowymi;
 • ośrodkami terapii uzależnień;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • Komendą Wojewódzką Policji w Zielonej Górze;
 • Aresztem Śledczym oraz Zakładem Karnym w Zielonej Górze i Krzywańcu;
 • Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
 • domami i ośrodkami kultury w Zielonej Górze i innych miastach;
 • Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze;
 • Biurem Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.

 

W ramach kierunku praca socjalna współpracujemy z:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • domami samotnej matki;
 • ośrodkami pomocy społecznej.

 

W ramach kierunku socjologia współpracujemy z:

 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego;
 • Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze;
 • Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze;
 • Fundacjami i stowarzyszeniami w Zielonej Górze.

 

W ramach kierunku psychologia współpracujemy z:

 • agencjami pośrednictwa pracy i urzędami pracy,
 • poradniami zdrowia psychicznego
 • poradniami leczenia uzależnień,
 • ośrodkami pomocy społecznej;
 • placówkami oświatowymi oraz kształcenia integracyjnego.