9 stycznia 2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistraCo zyskasz studiując na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, a oferta skierowana jest do osób, które są zainteresowane przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych takich jak przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III). Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz przygotowują do prowadzenia badań pedagogicznych i pracy naukowej w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Trwają 5 lat (10 semestrów).

Dla kogo przeznaczony jest kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Studia przeznaczone są dla osób które;

 • chcą prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • czują powołanie do pracy na rzecz innych i lubią kontakt z ludźmi,
 • chcą rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne,
 • chcą pogłębiać swoją wiedzę o świecie społecznym, by refleksyjnie kształtować swoje relacje z dziećmi,
 • chcą tworzyć własny, autorski warsztat pracy pedagogicznej wykorzystując wiedzę pedagogiczno-psychologiczną zdobytą w toku studiów.


Co zapewnimy w toku studiów?

Zapewnimy Ci przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Poznasz  współczesne problemy pedagogiki, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie zapobiegać i  rozwiązywać problemy. Dowiesz się jak zorganizować zajęcia edukacyjne i jak wspierać dziecko w rozwoju. Ponadto czekają na Ciebie warsztaty interpersonalne, warsztaty teatralne, warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, techniczne, informatyczne i twórcze. Będziesz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów edukacji regionalnej, ekologicznej, przyrodniczej i innych. Poznasz jak funkcjonują różne instytucje oświaty i kultury.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

 • rozpoznawania aktualnego stanu i potencjalnych możliwości dzieci
 • inicjowania aktywności uczniów umożliwiającej im uczenie się,
 • organizowania badania i poznawania świata przez dzieci,
 • stwarzania dzieciom możliwości do nadawania znaczeń otaczającej rzeczywistości
 • organizowania życia społecznego w klasie, szkole i w środowisku lokalnym;
 • organizowania wspólnych z dziećmi działań artystycznych będących narzędziem odbierania i wyrażania piękna;
 • operowania technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w przygotowywaniu procesu edukacyjnego;
 • pielęgnowania idei odpowiedzialności za własną Ojczyznę oraz tolerancji dla innych kultur, a także racjonalnego włączania w proces edukacyjny zasobów kultury i tradycji różnych cywilizacji, narodów, grup etnicznych;
 • trafnego rozpoznawania zjawisk pedagogicznych, badania tych zjawisk w działaniu, podejmowania odpowiedzialnych decyzji i działań;
 • stosowania różnych strategii rozwiązywania problemów we wszystkich obszarach aktywności edukacyjnej;
 • refleksyjnego praktykowania działań edukacyjnych i wychowawczych;
 • krytycznego myślenia oraz poszukiwania innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb sytuacji działań.