22 marca 2017

Pedagogika – II stopień

 

PEDAGOGIKA – II stopień

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra


 

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest poszerzenie kompetencji studenta w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin, przygotowanie go do pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych.

Studenci wybierają specjalność, której ukończenie poszerzy ich kompetencje zawodowe. Absolwenci są przygotowani do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, administracji państwowej i samorządowej, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości oraz w służbach mundurowych.

Absolwentom studiów pierwszego stopnia, których program uwzględniał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania ról kierowniczych w placówkach oświatowych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika są przygotowani do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych.

Poniższe opisy przygotowania zawodowego w ramach poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.


Proponowane specjalności na kierunku PEDAGOGIKAANIMACJA KULTURY Z PROFILEM ARTYSTYCZNYM – TEATR

Studia drugiego stopnia na specjalności animacja kultury z profilem artystycznym – teatr kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury i mediach. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia badań terenowych – monograficznych, sondażowych, biograficznych i badań w działaniu oraz prowadzenia zajęć warsztatowych w wybranej dziedzinie kultury symbolicznej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w instytucjach kultury, administracji samorządowej i państwowej, lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja), instytucjach oświatowych, np. do realizacji zajęć pozalekcyjnych (po spełnieniu wymogów resortowych), agencjach usługowych (fotograficznych, filmowych, koncertowych), agencjach reklamowych, prywatnych szkołach artystycznych i innych instytucjach edukacji artystycznej, w działach marketingu firm prywatnych i państwowych. Absolwent animacji kultury może prowadzić również samodzielną działalność artystyczną lub prywatną działalność gospodarczą w obszarze aktywności wolnoczasowej.


 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Zapewnimy poszerzanie wiedzy i umiejętności pedagogiczno-psychologicznych i dydaktycznych. Umożliwimy poznanie istotnych dla współczesnej edukacji strategii działania pedagogicznego oraz umiejętnego i elastycznego ich realizowania w praktyce. Umożliwimy poznanie współczesnych problemów pedagogiki, służących w przyszłości skutecznemu zapobieganiu trudnościom i rozwiązywaniu nieoczekiwanych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. Zapewnimy także przygotowanie do prowadzenia działalności naukowo-badawczej.

Proponujemy po pierwszym semestrze wybór spośród dwóch ścieżek, które sprofilują uzyskane kompetencje.

ścieżka: edukacja medialna

Wybór ścieżki Edukacja medialna pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych; przygotuje do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Umożliwi ciekawe i efektywne prowadzenie zajęć komputerowych i wykorzystywanie kompetencji medialnych do realizacji projektów dydaktycznych z uczniami klas I-III.

ścieżka wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

Wybór ścieżki Wspieranie dzieci w rozwoju zdolności pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania i wspomagania dzieci w rozwoju zdolności. Przygotuje do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki zdolności i twórczości. Przygotuje do prowadzenia zajęć dla dzieci zdolnych i twórczych oraz podjęcia pracy w placówkach pozaszkolnych.


 

LOGOPEDIA

Do podjęcia studiów na tej specjalności uprawniona jest osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności logopedycznej lub kierunek logopedia  (minimum 800 godzin kształcenia logopedycznego)

Studia II stopnia logopedia realizowane na kierunku Pedagogika są przeznaczone dla osób chcących uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące ich do wykonywania zawodu logopedy. Absolwent zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, niezbędne w prowadzeniu interwencji logopedycznych, polegających na profilaktyce logopedycznej, identyfikacji zaburzeń zdolności komunikacyjnych (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu ich objawów (terapia logopedyczna).

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz. U. 2017 poz. 1575 pkt 4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która pkt 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 4. Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych


 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA

Absolwent studiów II stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka jest wyposażony w pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia i analizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym, np. w instytucjach oświatowo-wychowawczych, pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Jest przygotowany do diagnozowania, rozumienia i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka i współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę uwzględniając kontekst współczesnych tendencji, kontekstów i problemów pedagogicznych w Polsce i na świecie. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki społecznej.


 

POMOC SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA

dodatkowe informacje o specjalności

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów z obszaru pomocy społecznej. Uzyskuje także podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. Jest przygotowywany do pracy (po spełnieniu wymogów resortowych) w instytucjach pomocy społecznej, w instytucjach oświaty i wychowania, w poradniach oraz instytucjach prowadzących działalność profilaktyczną.

Podejmując studia na specjalności pomoc społeczna i socjoterapia nauczysz się:

 • Prowadzenia grup spotkaniowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
 • Pisania scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych,
 • Pracować z rodzinami na poprawą ich kompetencji opiekuńczych i wychowawczych,
 • Trafnego rozpoznawania i interpretowania sytuacji trudnych i problemów dzieci, młodzieży, całej rodziny,
 • Pozytywnej komunikacji – prowadzenia rozmów bez przegranych,
 • Organizowania pozaszkolnej aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Współpracy w grupie złożonej z różnych specjalistów,
 • Projektowania i prowadzenia badań naukowych w obszarze pedagogiki społecznej.


 

RESOCJALIZACJA Z TERAPIĄ SPECJALISTYCZNĄ

Absolwent tej specjalności poza pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, uzyskuje szersze podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji terapii specjalistycznej w wybranych obszarach oraz projektowania, wdrażania i ewaluacji lokalnych oraz szkolnych strategii profilaktycznych. Jest przygotowany do prowadzenia badań pedagogicznych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Dodatkowo, absolwent uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich.