13 maja 2017

resocjalizacja

PEDAGOGIKA

RESOCJALIZACJA

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata


Celem kształcenia na kierunku pedagogika studiach pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Absolwent, zależne od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela  wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej oraz wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych na studiach drugiego stopnia.

W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji. Poniższe opisy poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.RESOCJALIZACJA Z PRZYGOTOWANIEM DO PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Absolwent tej specjalności uzyskuje podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto, treści programowe tej specjalności zawierają tematykę występującą na kursach podstawowych dla policjantów i funkcjonariuszy służby więziennej poszerzoną o wielopłaszczyznowe konteksty społeczne i psychologiczne, co jest przydatne przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych. Absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych nabywa wiedzę, która pozwoli mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy społeczne występujące w pracy służb, straży i formacji powołanych do utrzymywania porządku publicznego. W szczególności, absolwent nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w służbie policjantów pionu prewencji oraz członków zespołów do spraw nieletnich i patologii funkcjonujących w Policji.


RESOCJALIZACJA  Z PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Absolwent tej specjalności posiada podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto, treści programowe tej specjalności zawierają tematykę z zakresu kryminologii i kryminalistyki poszerzoną o wielopłaszczyznowe konteksty społeczne i psychologiczne, co może być przydatne przy ubieganiu się o zatrudnienie w instytucjach, w których podejmowane są działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości.

Absolwent specjalności resocjalizacja z prewencją kryminalną zdobywa wiedzę, która pozwoli mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy społeczne natury kryminogennej. W szczególności, absolwent nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w służbie policjantów pionów kryminalnych oraz pracy wychowawców w służbie więziennej. Ponadto, wiedza kryminologiczna niezbędna jest podczas wykonywania pracy w różnego rodzaju strażach (leśna, łowiecka, rybacka itp.,) oraz w firmach związanych z ochroną osób i mienia.