13 maja 2017

poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną

 

PORADNICTWO RODZINNE I MŁODZIEŻOWE Z EDUKACJĄ SEKSUALNĄ

 

Absolwent specjalności poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki. Uzyskuje wiedzę oraz zdobywa umiejętności umożliwiające podejmowanie działań na rzecz wsparcia młodzieży i rodziny, w tym wiedzę na temat prowadzenia efektywnych form poradnictwa, mediacji, poradnictwa rówieśniczego, innowacyjnych metod pracy z rodziną i młodzieżą, takich jak coaching i mentoring. Absolwent uzyskuje także wiedzę na temat seksualności człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywności seksualnej i jej biologicznych, społecznych, prawnych i etycznych uwarunkowań, a także wiedzę z zakresu pedagogiki seksualnej oraz metodyki edukacji seksualnej. Uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć wychowanie do życia w rodzinie, a także kompetencje umożliwiające realizację edukacji seksualnej w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych, resocjalizacyjnych, itp. Absolwent jest także przygotowany do pełnienia roli pedagoga szkolnego, a także pracy w poradniach rodzinnych i młodzieżowych. Kontynuując swój rozwój zawodowy może podjąć studia II stopnia między innymi na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, a także praca socjalna.