8 czerwca 2020

poradnictwo i socjoterapia

PEDAGOGIKA

PORADNICTWO I SOCJOTERAPIA

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

dodatkowe informacje o specjalności



Celem kształcenia na kierunku pedagogika studiach pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Absolwent, zależne od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela  wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej oraz wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych na studiach drugiego stopnia.

W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji. Poniższe opisy poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.


Absolwent specjalności poradnictwo i socjoterapia uzyskuje rzetelne, interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne z zakresu podstawowych subdyscyplin pedagogicznych i nauk społecznych. Absolwent będzie pedagogiem społecznym, wyposażonym w umiejętności wspierania i optymalizowania rozwoju człowieka, na różnych etapach jego życia, z użyciem praktyk i metod społecznych jakimi są poradnictwo i socjoterapia.

Podejmując studia na specjalności poradnictwo i socjoterapia nauczysz się:

  • Udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży w sytuacjach zakłócających ich rozwój,
  • Prowadzenia grup spotkaniowych dla dzieci i młodzieży,
  • Pozytywnej komunikacji – prowadzenia rozmów bez przegranych,
  • Rozpoznawania trudności rozwojowych,
  • Trafnego interpretowania sytuacji i problemów dzieci, młodzieży, całej rodziny,
  • Rozpoznawania mocnych stron osób i zasobów środowiska,
  • Pisania scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych,
  • Organizowania pozaszkolnej aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły, placówek oświatowych jako pedagog szkolny, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, adresowane do uczniów mających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto będzie przygotowany do pracy z rodziną dysfunkcjonalną, osobami dorosłymi jako asystent rodziny, pedagog-doradca, doradca zawodowy w publicznych służbach zatrudnienia. Może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie, placówkach pomocy społecznej, poradniach, publicznych służbach zatrudnienia.