13 maja 2017

logopedia

PEDAGOGIKA

LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata


Celem kształcenia na kierunku pedagogika studiach pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Absolwent, zależne od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela  wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej oraz wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych na studiach drugiego stopnia.

W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji. Poniższe opisy poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.Absolwent Specjalności Logopedia jest przygotowany do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, jak również z zaburzeniami artykulacyjnymi. Zdobywa umiejętności niezbędne do przeprowadzania ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej), korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Dzięki zajęciom z zakresu terapii pedagogicznej Absolwent uzyskuje kwalifikacje do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły,  nauczy się planować, projektować i realizować działania kompensacyjno-korekcyjne. Zdobędzie również umiejętności diagnozowania uczniów, konstruowania programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z trudnościami w uczeniu się oraz nauczy się prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Zdobędzie także kompetencje niezbędne do podejmowania prac koordynacyjnych w zespole diagnozującym. Absolwent studiów na specjalności Logopedia i terapia pedagogiczna I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach II stopnia, dających tytuł magistra i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela –logopedy i nauczyciela-terapeuty.