9 stycznia 2019

Arteterapia – I stopnień

 

ARTETERAPIA

3-letnie studia stacjonarne prowadzące do tytułu zawodowego licencjata


Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku arteterapia wyposażony będzie w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące efekty kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk   społecznych, nauk o zdrowiu i sztuki –  sztuki teatru i sztuk wizualnych.
Podczas studiów zdobywa kwalifikacje oraz kompetencje wymagane w pracy na stanowisku arteterapeuty z psychopedagogicznymi umiejętnościami, niezbędnymi do działalności wspomagającej i/lub korygującej rozwój jednostki poprzez wykorzystanie metod artystycznych do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,  medycznych*
Zna podstawowe zagadnienia z psychopatologii, ekspresji i psychologii twórczości, ma wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów oddziaływań w terapii sztuką.
Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę w obszarze metod pracy w terapii teatrem z elementami dramy oraz terapii wizualnej z różnymi grupami wiekowymi. Potrafi stosować działania artystyczne z zakresu sztuki teatru oraz sztuk wizualnych w terapii wybranych rodzajów zaburzeń o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, w tym osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia. Stosuje zaprogramowane oddziaływania psychologiczne bazując na procesie tworzenia i recepcji sztuki teatru i sztuk wizualnych. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy utrudniające rozwój psychospołeczny uczestnika procesu arteterapeutycznego, posiada umiejętności przygotowania planu terapii indywidualnej i grupowej. Jest przygotowany do wykorzystywania potencjałów znaczeń zawartych w różnych tekstach kultury, odczytywania symboli zawartych w dziełach plastycznych i dramatycznych oraz samodzielnego, kreatywnego konstruowania takich tekstów w toku terapii. Dysponuje umiejętnościami z zakresu metodyki prowadzenia zajęć warsztatowych z uwzględnieniem różnic i preferencji indywidualnych uczestnika, posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu metod i technik teatroterapii (dramy) i terapii wizualnej. Potrafi stosować wybrane techniki terapii wizualnej i teatroterapii (w tym techniki projekcyjne) w diagnostyce psychologicznej i pedagogicznej w celu konstruowania programów naprawczych i profilaktycznych o raz posiada kompetencje personalne i społeczne niezbędne w gromadzeniu doświadczeń związanych z zarządzaniem grupą.
Dodatkowo, absolwent jest przygotowany do wczesnego wspomagania mającego na celu pobudzanie społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, współorganizowania kształcenia integracyjnego czy włączającego w przedszkolach, szkołach i
innych placówkach oświatowych, jako nauczyciel oraz do prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.**
Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest także przygotowany do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.
* – Powyższy opis sylwetki absolwenta nie jest równoważny z uprawnieniami do wykonywania zawodu w instytucjach, w których obowiązują stosowne przepisy branżowe. Zawód arteterapeuty regulowany jest w następujących rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/KZiSDzU28-08-2014poz1145.pdf, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145), zawód arteteterapeuty został ujęty pod numerem – Arteterapeuta – nr 323013  https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/KZiSDzU28-08-2014poz1145.pdf,.  Zawód Arteterapeuta został zaklasyfikowany do zawodów grupujących osoby praktykujące niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii. Wspomniane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
** – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001643/O/D20171643.pdf , a w szczególności w § 7:ust. 2, pkt. 3; dostęp: 09.09.2018.

Uniwersytet Zielonogórski jest pierwszym w kraju Uniwersytetem który wprowadził studia arteterapii na poziomie akademickim, pierwszy rocznik tych studiów rozpocznie w tym roku trzeci , ostatni rok studiów licencjackich a absolwenci otrzymają uniwersytecki dyplom ARTETERAPEUTY! Co więcej Uniwersytet od roku należy do ECArTE- międzynarodowej elitarnej organizacji zrzeszającej uniwersytety kształcące arteterapeutów – daję to studentom możliwość odbywania części studiów na zagranicznych uniwersytetach w ramach programu ERAsmus , a absolwentom przewagę konkurencyjną przy ubieganiu się o pracę w charakterze arteterapeuty.